Djinn och Shayatin – ‪i ljuset av Koranen och Sunnah 5

Djinn – mat, dryck och giftermål

Djinn (inklusive Shaytan) äter och dricker. Det är återberättat från Abu Hurairah (må Allah vara nöjd med honom) att Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) bad honom en gång att hämta lerstenar för att rena sig efter toalettbesök och han sade: Hämta inga ben eller torkad dynga”. Sedan när Abu Hurairah (må Allah vara nöjd med honom) frågade om orsaken varför han inte fick hämta ben eller torkad dynga? Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) svarade: ”Det är djinnens mat. En grupp djinn av Nusaybeen kom till mig – och vilka goda djinn de är – och frågade mig om försörjning. Jag bad för dem till Allah och bad att varje ben eller torkad dynga de passerade skulle vara mat för dem.” [Bukhari (7/71)(nr.3860)]

Det är även berättat att Shaytan äter med vänster hand och därför har vi blivit beordrade att skilja oss från honom i detta. I en hadith av Ibn Umar (må Allah vara nöjd med honom) berättas det att Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: ”När någon av er äter ska han äta med höger hand, och när någon av er dricker så ska han dricka med höger hand, för Shaytan äter med sin vänstra hand och dricker med sin vänstra hand.” [Muslim (3/1597) (nr.2020)]

Dessa texter visar klart och tydligt att djinn och shayatin äter och dricker. Det verkar även så att djinn gifter sig. Några lärda har sagt detta på grund av versen där Allah säger: ”… de som varken människor eller djinn förut haft Tamth (sexuell relation) med. ” [Surah ar-Rahman 55:56]

Tamth på arabiska betyder samlag. Vidare säger Allah att Shaytan har barn: ”Vill ni ta honom och hans anhang (avkomma) till era beskyddare i Mitt ställe fastän de är era fiender.” [Surah al-Kahf 18:50]

Qataadah – må Allah visa honon nåd – sade: ”Shaytans avkomma producerar barn precis som Adams avkomma producerar barn, men de är större till antal.” [Laqt al-Marjaan (sid.51)]

Annonser

Djinn och Shayatin – ‪i ljuset av Koranen och Sunnah 4

Shaytans utseende

Att Shaytan är ful till utseendet är en väl inrättad tanke som finns i människornas huvuden. Allah har liknat frukten av trädet Zaqqoom som växer i botten på helvetet med shayatins huvud. Det är känt att deras utseende och form är ful. I en hadith av Ibn Umar (må Allah vara nöjd med honom) berättar han att profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: Be inte när solen går upp (vid soluppgång) eller när den går ner (vid solnedgång) eftersom den går upp mellan Shaytans två horn.” [Muslim (1/567)(nr.828)]

Innebörden av den här hadithen är att grupper av polyteister brukade dyrka solen och de brukade buga inför den när den gick upp och när den gick ner. Vid den tidpunkten brukade Shaytan sätta sig mot solens riktning så att de skulle dyrka honom. Det står klart och tydligt i hadithen av Amr ibn Absah al-Sulami (må Allah vara nöjd med honom) som frågade profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) angående bön och han (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: Be fajr (gryningsbön), sen sluta att be till dess att solen har gått upp och är över horisonten, för när den går upp, går den upp mellan Shaytans två horn och vid den tidpunkten dyrkar kuffar (icketroende) solen. Be sedan efter det eftersom bön vittnas och närvarar av änglarna. Sedan förbjöd han honom att be efter Assr till dess att solen har gått ner för att den går ner mellan Shaytans två horn och vid den tidpunkten ber kuffar (icketroende) till den.” [Muslim (1/569) (nr.832)]

Alltså har vi blivit tillsagda att inte be vid dessa två tider utan den korrekta åsikten är att bön vid dessa tider är endast tillåtet om det finns en orsak för det som till exempel tahiyyat al-masjid (två rakah för moskén), men det är inte tillåtet att om det inte finns någon specifik orsak som generella extra böner eftersom profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: ”… gå inte ut för att be avsiktligt…” [Bukhari (6/335) (nr.3272, 3273)] dvs. ha inte avsikt att be dessa tider.

Djinn och Shayatin – ‪i ljuset av Koranen och Sunnah 3

Shaytan och Jinn

Shaytan, satan, som Allah talar om till en stor del om i koranen är från djinnens kungarike. I början dyrkade han Allah och han levde i himmelen med änglarna och trädde in i paradiset. Sedan var han olydig med arrogans och högmod mot sin Herre efter att Allah beordrade honom att buga inför Adam. Så Allah förkastade honom från sin barmhärtighet.

På arabiska riktas ordet Shaytan till varje oförskämd och rebellisk, och detta riktas mot denna på grund av hans oförskämdhet och revolterande mot sin Herre.

Detta namn, Shaytan, är känt hos de flesta nationerna på jorden i en mer eller mindre samma form. Denna skapelse har misströstats Allahs barmhärtighet, därmed har Allah kallat honom för Iblees. “Balas” på arabiska betyder ”den som inte har något gott hos sig”, och “Ablasa” betyder att vara fylld av förtvivlan och förvirring.

Shaytans ursprung

Som det har sagts tidigare är Shaytan en jinn. Detta har ifrågasatts av tidigare och senare skrivare som har använt följande vers som bevis.

”Kom ihåg när vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten och alla föll ned utom Iblees. Han vägrade, full av högmod och han blev en av de icketroende (de som förnekar sanningen och är olydiga mot sin Herre).” [Surah al-Baqarah 2:34]

Deras argument är att i denna vers säger Allah att alla änglar bugade utom Iblees vilket tyder på att han var en av dem. Detta argument av dem att Iblees var en av änglarna grundar inget bevis eftersom detta kan vara ett fall av istithnaa munqati (en arabisk grammatisk konstruktion som visar på att det som kommer efter ordet illa (utom) inte är av samma natur som det som kommer före det) vilket det är, eftersom Allah har sagt att Iblees är en av jinnen. Allah säger:

”Kom ihåg när vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam, och alla föll ned utom Iblees. Han tillhörde skaran av jinn och han trotsade sin Herres befallning.” [Surah al-Kahf 18:50]

Som vi vet från korrekta källor är jinn inte detsamma som änglarna eller mänskligheten såsom Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: Änglarna skapades av ljus, jinn skapades av rökfri eld och Adam skapades av lera.” Hadithen finns återberättad i Sahih Muslim.

al-Hasan al-Basri (må Allah visa honom nåd) sade: ”Iblees var inte av änglarna, inte ens för ett ögonblick.” [Al-Bidaayah wal-Nihaaya (1/79)]

Imam Ibn Taymiyah (må Allah visa honom nåd) sammanfattade att: ”Shaytan var till uppträdandet en ängel men inte till ursprung och attityd”. [Majmoo’ al-Fataawa (4/346)]

Det finns inga klara bevis som pekar på om Shaytan var fadern till jinn eller bara en av dem, men den senare är mer sannolik på grund av versen 18:50. Ibn Taymiyah (må Allah visa honom nåd) höll åsikten att Shaytan var fadern till jinn såsom Adam var fadern av mänskligheten. [Majmoo’ al Fataawa (4/235,346)]

Djinn och Shayatin – ‪i ljuset av Koranen och Sunnah 2

Olika typer av djinn och deras namn på arabiska

Ibn Abd al-Barr – må Allah visa honom nåd – sade: ”Bland de lärda i språket (arabiska) har djinn flera namn:

– Om en djinn nämns generellt så säger man djinni.

– ‪Om man refererar till en av dem som lever bland människorna så säger man ’aamir’, pl. ’ummaar’

– ‪Om det är en som ansluter sig till barn så säger man arwaah (själar).

– Om de är onda och försöker orsaka skada så säger shaytan (djävul).

– Om de är värre än det så säger man maarid (rebellisk, trotsig).

– Om de är värre än även det och starkare så säger man ’ifreet’ pl ’afaareet’ (stark).” [Aakam al-Jaan (8)]

Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: Djinn är av tre typer, en typ som flyger genom luften; en typ som är som ormar och hundar och en typ som förflyttar sig från plats till plats”. [Sahih al-Jaami (3/85)]

Många texter bekräftar existensen av djinn så som verserna:

”Säg (Muhammad): Det har uppenbarats till mig att en grupp (på tre till tio män) av djinn lyssnade (på denna koran).” [Surah al-Jinn 17:1]

”Sannerligen, fanns det män bland människor som tog skydd hos djinn, men de (djinn) ökade de i synder.” [Surah al-Jinn 72:6]

Iakttagelser och ögonvittnen rapporter

Många människor i vår tid och även förr har sett saker som dessa, även om många av dem som såg eller hörde de inte insåg att de var djinn. De påstod att det var spöken eller ”män av det dolda” (rijaal al-ghayb) eller utomjordingar. Den mest trovärdiga av alla dessa berättelser är den av Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) att han såg djinn och att han talade med dem och de med honom, han lärde de och reciterade koran för dem.

Åsnor och hundar ser djinn

Även om vi människor inte kan se djinn, så kan andra levande skapelser se de, som åsnor och hundar. I en hadith återberättad av Abu Hurayrah (må Allah vara nöjd med honom) berättas det att Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: Om du hör galandet av en tupp så be Allah om Hans givmildhet för den har sett en ängel. Om du hör skriandet av åsnan så sök skydd hos Allah från Shaytan för den har sett en djävul.” [Bukhari (6/350)(nr.3303); Muslim (4/2092)(nr.2729); Sahih Sunan Abu Dawood (3/961)(nr.4255)]

I en annan hadith av Jabir ibn Abd-Allah (må Allah vara nöjd med honom) berättar han att Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: Om du hör skällandet av en hund eller skriandet av en åsna, så sök skydd hos Allah för de ser det som ni inte ser.” [Sahih Sunan Abu Dawood (3/961)(nr.4256)]

Att djur kan se saker som vi inte kan se är inget ovanligt. Vetenskapsmännen har upptäckt vissa djurs förmåga att se saker som vi inte ser. Bin kan se ultra violetta strålar och kan därmed se solen även när det är molnigt, och en uggla kan se en mus även i det mörkaste av natten.

Djinn och Shayatin – ‪i ljuset av Koranen och Sunnah 1

Djinn och Shayatin

– ‪i ljuset av Koranen och Sunnahn
av Umar al-Ashqar

Varför kallas de för ”Djinn

De kallas för djinn för att de döljer sig (idjtinaan) från människans syn. Ibn ’Aqil – må Allah visa honom nåd – sade: ”De kallas för djinn eftersom de döljer sig själva från människans syn. Ordet djaneen (foster) kommer från samma rot, och midjan (sköld) kallas så för att den skyddar och täcker krigaren i krig.” [Aakaam al-Mirjaan fi Ahkaam al-Jaan (sid.7)]

Allah säger i Koranen:

”Sannerligen, han (shaytan) och qabilahu (hans soldater från djinn och hans egen trupp) ser er därifrån ni inte ser dem.” [Surah al-A’raf 7:27]

Deras ursprung och skapelse

Allah säger i Koranen att djinn skapades av eld. Han säger:

”Och djinn, skapade Vi dessförinnan av rökfri låga av eld.” [Surah al-Hijr 15:27] (Se även Surah ar-Rahman 55:15)

Ibn Abbas (må Allah vara nöjd med honom), ’Ikrimah, Mujaahid, Al-Hassan (må Allah visa dem alla nåd) med flera har sagt angående meningen bakom rökfri låga av eld att detta betyder den yttersta delen av lågan. Enligt en annan rapport är betydelsen av denna mening den renaste och bästa delen av den. [Al-Bidayaah wal-Nihaayah (1/59)]

An-Nawawi – må Allah visa honom nåd – sade i sin förklaring av Sahih Muslim att rökfri låga av eld betyder lågan som är eldens svärta. [Sharh an-Nawawi ’ala Muslim (18/123)]

I en hadith återberättad av ’Aisha (må Allah vara nöjd med henne) säger hon att Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: Änglarna skapades av ljus, djinn skapades av rökfri eld och Adam skapades av det som har beskrivits till er.” [Muslim (4/2294) (nr.2996)]

Utan tvekan skapades djinn innan människan. Allah säger:

”VI HAR skapat människan av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja, och dessförinnan skapade Vi djinn (osynliga väsen) av ökenvindens rökfria låga av eld.” [Surah al-Hijr 15:26-27]

Dessa verser säger tydligt att djinn skapades innan människan.

Vi vet ingenting om hur de skapades, deras form och utseende förutom det som Allah har talat om, t ex att de har ett hjärta. Allah säger i Koranen: ”Vi har sänt skaror av djinn (osynliga väsen) och människor till helvetet: de har hjärtan som ingenting förstår, ögon som ingenting ser och öron som ingenting hör. De är som kreatur, nej, de är ännu vilsnare; de är de tanklösa, de likgiltiga.” [Surah al-A’raf 7:179]

Allah lägger fram klart och tydligt att djinn har hjärtan, ögon och öron. Shaytan har även en röst så som Allah säger: ”Egga så många av dem som du förmår med din röst…” [Surah al-Isra 17:64]

Det är även bevisat i olika ahadith att shaytan har en tunga, och att djinn äter, dricker, skrattar och gör andra saker som ni kommer att få reda på senare i boken.