Hâdith terminologin مصطلح الحديث – Frågor och svar 5

21.Vad är en hadîth munqati حديث منقطع ?

Bokstavligen ”trasig/bruten”, där en isnad där människorna som återberättar hadîthen är frånkopplade på någon punkt. Isnad i hadîthen kan verka muttasil, men en av återberättarna är känd för att ha aldrig hört hadîthen från sin närmaste auktoritet, trots att de levde under samma tid, är munqati’. Den tillämpas också när någon säger ”en sade till mig”.

22.Vad är domslutet för den?

Munqati’ är svag med alla de lärdas enighet, och detta grundar sig på att man inte vet tillståndet hos återberättaren som utelämnas.

23.Vad är en hadîth mawdu حديث موضوع ?

En hadîth som är mawdu, är en fabricerad hadîth som inte kan tillskrivas dess ursprung. Den påstås ha sagts av Profeten (fred över honom) men är i verkligheten en falsk, lögnaktig återberättelse. Detta är den värsta typen av svaghet i en isnad. Vissa lärda anser den vara en egen kategori och inte en del av den svaga hadîthen. Det är alltså tal som Allahs Sändebud (fred över honom) inte har sagt alls, utan det är påhitt ifrån någon av återberättarna som har lögnaktigt tillskrivits Allahs Sändebud (fred över honom).

24.Vad är domslutet för den?

De lärda är eniga om att det inte är tillåtet att återberätta den eller handla efter den för den som har kunskap om tillståndet för hadîthen, förutom för att klargöra att den är fabricerad. Allahs Sändebud (fred över honom) sade: ”Den som återberättar en hadîth ifrån mig och han vet att det är lögn, han är då bland en av lögnarna.” (Autentisk hos Muslim: 1).

25.Vilka metoder använder lögnarna när den fabricerar hadîthen?

 • Antigen hittar lögnaren på tal ifrån sitt eget tal, sedan lägger en isnad till det talet och återberättar det.
 • Eller så tar han tal av vissa visdomsmän eller andra och tillägger en isnad till detta tal.
Annonser

Hâdith terminologin مصطلح الحديث – Frågor och svar 4

16. Vad är en hadith da’if (حديث ضعيف )?

Det är den som inte kan förena beskrivningen av en hasan, genom att mista någon av dess villkor. Svagheten varierar beroende på graden av svaghet hos återberättaren. Vissa är svaga, andra är väldigt svaga, andra är påhitt (wahi واهي ), andra är fördömda (munkar منكر ) och den värsta typen är fabricerade (mawdu موضوع ).

17. Vad är domslutet för den?

Majoriteten av de lärda anser: Det är tillåtet att handla efter den vad gäller handlingar som uppmanar till godhet, men med dessa villkor:

 • Att svagheten inte är stark, det innebär att återberättaren inte ska vara en syndare eller lögnare.
 • Att hadîthen ska ha en grund som redan finns och som handlas efter.
 • Att vid handlande efter den inte tro att den är fastställt, utan man är reserverad.

18. Vad är en hadith mu’allaq حديث معلق ?

Avbrott i början av isnad, från slutet av hadîthens samlare, kallas mu’allaq. Bokstavligen ”upphängd/tillfällig”. Mu’allaq avser utelämnande av en eller fler återberättare. Det hänvisar också till utelämnandet av hela isnad, till exempel om en återberättare bara säger. ”Profeten (fred över honom) sade…” Även om detta utelämnande i isnad är enbart en följeslagare eller efterföljare (tabi’e تابعي ) eller båda tillsammans.

19. Vad är domslutet för den?

Den är förkastad! För att den har mist ett av villkoren för en autentisk hadîth, vilket är en ansluten återberättarkedja. Detta genom utelämnandet av en eller flera av återberättarna, och vi känner inte till tillståndet hos den som utelämnas.

20. Vad är en hadîth mursal حديث مرسل ?

Mursal betyder ordagrant ”skyndade”. Om återberättaren mellan efterföljaren (tabi’e) och Profeten (fred över honom) utelämnas från en viss isnad är hadithen mursal, t.ex. när en efterföljare direkt säger: ”Profeten (fred över honom) sade…” Och denna efterföljare har varken sett eller hört ifrån Allahs Sändebud (fred över honom).

20. Vad är domslutet för den?

Svag och förkastad hos majoriteten av de lärda inom hadîth och även av många rättprincipiella lärda. Och den är autentisk och handlas efter hos de tre Imamerna: Abu Hanifa, Malik och Ahmad och en del andra lärda. Men med villkoret att al-mursal är trovärdig och hans irsal är bara ifrån en trovärdig. Detta är om man vet att vanan hos just den efterföljaren att hans irsal återberättas av trovärdiga. Men om han återberättar sin irsal ifrån både trovärdiga och icke trovärdiga, så är det consensus att domslutet är att upphöra med domslutet.

Fler frågor och svar om vår religions mäktiga och unika hâdith terminologi fortsätter i andra delar in sha’ Allah, håll utkik på bloggen.

Hâdith terminologin مصطلح الحديث – Frågor och svar 3

11. Vad är en hadîth sahih lighairih حديث صحيح لغيره  (autentisk p.g.a. yttre omständigheter)?

Den är bra och godkänd i och för sig (själv) om den återberättas ifrån en annan väg likadan som den eller starkare än den, och den kallas för sahih lighairih! Detta för att äktheten inte kom ifrån dess egna isnad, utan den kom utifrån yttre omständigheter eller faktorer. Och denna form är den högsta typen av hasan lithatihi och under Sahih lithatihi صحيح لذاته .

12.Vad är en hadîth hasân حديث حسن ?

Det är den hadîth som har en ansluten återberättarkedja med en trovärdig återberättare vars memoreringsförmåga minskat till den efter honom, utan oegentligheter och allvarliga dolda fel. Alltså vissa av de som återberättar en hadîth hasân har svagare kompetens vad gäller memoreringsförmågan och förmedlandet i jämförelse med de som återberättar en Sahih Hadîth.

13.Vad är domslutet för den?

Den är som Sahih, vad gäller användandet av den som bevis. Fastän den är svagare i styrkan, men alla rättslärda har använt den som bevis och handlade efter den.

14.Vad är en hadîth hasan lighairihi حديث حسن لغيره ?

Det är den svaga om dess vägar är många, och att inte orsaken för svagheten är p.g.a. en återberättare som blivit en syndare eller lögnare. En svag hadîth upphöjs till en hasan lighairihi, med följande orsaker:

 • Att den återberättas ifrån en eller flera andra vägar, med kravet att de andra vägarna är desamma eller starkare.
 • Att orsaken för svagheten i hadîthen antigen är dåligt minnesförmåga hos återberättaren eller bruten kedja, eller glömska hos någon av återberättarna. Och denna är lägre nivå än hasan lighairihi.

15.Vad är domslutet för den?

Den är accepterad och kan används som bevis.

Fler frågor och svar om vår religions mäktiga och unika hâdith terminologi fortsätter i andra delar in sha’ Allah, håll utkik på bloggen.

Hâdith terminologin مصطلح الحديث – Frågor och svar 2

6. Vad är en mutawatir متواتر  återberättelse?

Ett successivt berättande som förmedlats av återberättare, så många att det inte är tänkbart att de har kommit överens om en osanning eller lögn, därför accepteras mutawatir som obestridliga i sin sanningshalt. Koranen är mutawatir.

 7. Vad dess domslut?

All form av mutawatir är accepterad och ska handlas efter, och i detta behövs inte sökande i någon av återberättarnas tillstånd.

8. Vad är en autentisk (Sahih صحيح ) hadîth?

Det är vad som återberättas av en trovärdig, helt kompetent person, antigen i hans förmåga att memorera eller i att bevara vad han skrev, med en muttasil (ansluten) isnad (kedja av återberättare) som varken innehåller ett allvarligt dolt fel (’illah) eller oegentligheter (shâdhdh). Alltså om kedjan av återberättare är autentisk och alla männen i den är alla rejäla i sin memorering, kompetenta, trovärdiga, ärliga och kända för sin pålitlighet i deras återberättande av hadîth, så är hadîthen sahih (autentisk).

9. Vilka villkor ska en autentisk hadîth innehålla för att man ska döma den som sahih?

 • Ansluten återberättarkedja (ittisâl as-sanâd إتصال السند ): Detta innebär att varje återberättare i hadîthen ska ha tagit direkt ifrån den över honom från första delen av återberättarkedjan till sista.
 • Återberättarens trovärdighet (’adala عادلة): Varje återberättare ska vara muslim, vuxen (könsmogen), sund/klok, inte vara en fasiq (syndare) eller gå emot allmän ridderlighet.
 • Förmåga hos återberättaren att memorera eller att bevara vad han skrev (dhabt ضبط )
 • Inga oegentligheter: Hadîthen ska inte vara shâdhdh شاذ . Shodhodh شذوذ  är det som rapporteras av en pålitlig person som motsäger återberättelsen av en person mer tillförlitlig än honom.
 • Inget allvarligt dolt fel (’illah عله). Dolda fel innebär sådant som inte är öppet och tydligt i själva hadîthens äkthet, fastän till synes verkar hadîthen räddad ifrån fel. Om det fattas något av de fem ovannämnda villkoren så kan man inte kalla hadîthen sahih.

10. Vad är domslutet för handlande efter en Sahih hadîth?

Det är obligatoriskt att handla efter den, detta med enighet (ijma’ إجماع) hos Ahlul Hadîth (folket av hadiîth) och även hos de framstående lärda inom rättsprincipiella (usol al-fiqh أصول الفقه ) frågor. Det är en av islamiska lagstiftningens hujjah (att inte ha någon förevändning eller ursäkt). En muslim ska inte lämna handlandet efter den.

Fler frågor och svar om vår religions mäktiga och unika hâdith terminologi fortsätter i andra delar in sha’ Allah, håll utkik på bloggen.

Hâdith terminologin مصطلح الحديث – Frågor och svar 1

Vad är en hadîth حديث ?

Det är vad som tillskrivs Profeten (fred över honom) av: uttalande, handling, godtagande och beskrivning. Det är alltså Profetens (fred över honom) tal, eller det som förmedlats till oss av hans handlingar, en beskrivning av honom eller vad han, fred över honom, sett och godkänt av handlingar eller tal.

Vad är en âthar أثر  ?

Det är vad som återberättats av uttalanden, handlingar och godtagande från Profetens, fred över honom, följeslagarna och deras efterföljare.

Vad är sânad سند?

Det är kedjan (silsilah سلسلة) av de män som återberättat själva innehållet (matn متن ) i hadîthen. Det är alltså en samling av män som förmedlade Profetens (fred över honom) hadîth till oss. Följeslagarna har hört ifrån honom (fred över honom), deras efterföljare (tabi’en) hörde från följeslagarna, sedan de som följer sedan de som följer och på detta sätt tills det nådde oss. Dessa män i kedjan måste ha träffat varandra och hört ifrån varandra hadîthens sânad (återberättarkedja).

Vad är matn متن?

Profetens (fred över honom) själva uttalande, alltså innehållet i en hadîth.

Vem är muhaddith محدث ?

Det är den som är sysselsatt med vetenskapen om hadîth, denne förstår dess grunder, och säkerställer dess tal och förmedlar det vidare i sann förståelse.

Fler frågor och svar om vår religions mäktiga och unika hâdith terminologi fortsätter i andra delar in sha’ Allah, håll utkik på bloggen.