Är det tillåtet för en kvinna att medverka i en begravning?

Annonser

Niqab i Sverige?

Går arbete och hijaab ihop?

Fråga:

ella skriver:

Salam alaykum!

Undrar vad du anser om jobb och hijab, känner du någon som bär hijab och jobbar? är det svårt att få jobb om man bär hijab?

Ws

Svar:

Villkoren för den muslimska kvinnans klädsel

A skriver:

Är det haram för en syster att ha på sig färgglada kläder?

Svar:

Missförstånd angående kvinnans arvsrätt

Det största missförståndet bland svenskar om Islam är att de islamiska arvereglerna är könsdiskriminerande. Detta på grund av att mannen i vissa situationer ärver mer än kvinnan. Det många är omedvetna om är hur och varför det islamiska systemet i sin helhet ser ut som det gör. Många tror att kvinnans arvedel alltid är hälften av mannens, men beroende på kvinnans relation till den avlidne kan både kvinnan ärva mer än mannen, lika mycket eller mindre. Anledningen till att mannen kan ärva lika mycket som två kvinnor är för att mannen ensam har ansvar för den finansiella aspekten och har försörjningsplikt.

Kvinna är befriad från försörjningsplikt och behöver inte spendera pengar på någon annan i familjen än sig själv, utom i den situation då kvinnan måste bära hela ansvaret för sin familj. Ett renodlat och perfekt islamiskt samhälle strävar alltid efter att lyfta bort detta ansvar från kvinnan, kvinnan har ingen försörjningsplikt så länge en manlig släkting finns kvar i livet. Den tredjedel av arvet som är kvinnans kan hon spendera på sig själv medan mannen måste dela med sig av sina två tredjedelar för att fullborda sin ekonomiska försörjningsplikt för sin hustru och resten av familjen. En kvinnas make kan heller inte använda sig av hennes personliga förmögenhet utan hennes tillåtelse och han är fortfarande då förpliktad att bistå henne ekonomiskt.

Om mannen inte fullbordar denna plikt kan hon klaga mot honom i en islamisk domstol och tvinga honom att ge henne tillräckligt med underhåll eller kräva att bli fri från maken. Den islamiska arvslagen anpassar lagarna efter könens olika behov samt förpliktelser och skapar i grund och botten inte orättvisa gentemot något kön. Behovet bestäms av den sociala bördan respektive person måste bära. Islam betraktar kvinnan jämlik med mannen när det gäller hennes förtjänster, arbetslöner, handelsförtjänster, intäkter från mark etc. Felaktigt tror många muslimer och icke-muslimer att kvinnan i Islam är värd hälften av en man, men efter klargörandet av tvivlen är det klart att Islam står för raka motsatsen.

Kvinnans rättigheter

Muslimska kvinnor anses vara underkuvade, förtryckta, nedvärderade – men är det så i själva verket? Är miljontals muslimska män helt enkelt så förtryckande eller är detta missuppfattningar framställda av en fördomsful media?

”Hustrun har, som sig bör, rättigheter [mot mannen] motsvarande [dem han har] mot henne” (Koranen 2:228)

Islam gav kvinnor rättigheter för över fjortonhundra år sedan, rättigheter som kvinnor i väst endast har kunnat åtnjuta den senaste tiden. Under 30-talet observerade Annie Besant att ”det är endast under de senaste tjugo åren som den kristna England har erkänt kvinnornas rätt till egendom, medan Islam har tillåtit detta i alla tider. Att hävda att Islam förkunnar att kvinnor inte har någon själ är en förolämpning.”[[1]]

Män och kvinnor härstammar alla från en och samma person – Profeten Adam (fred vare över honom). Islam kräver endast rättvisa och ett bra bemötande för båda två.

Samma belöning och samma skyldighet
Män och kvinnor dyrkar Allah på samma sätt, med andra ord de dyrkar samma Gud (Allah), utför samma handlingar av dyrkan, följer samma religiösa skrift och delar samma tro. Allah (det arabiska ordet för skapelsens Enda sanna Gud) dömer alla människor rättvist och lika. Allah lägger vikt vid rättvis behandling och belöning för både män och kvinnor i flera verser i Koranen:

”Gud har lovat de troende, männen såväl som kvinnorna, ett paradis, vattnat av bäckar, där de skall förbli till evig tid, och sköna boningar i dessa Edens lustgårdar” (Koranen 9:72)

”Jag skall inte låta någon av er som arbetar och strävar, vare sig man eller kvinna, se sin strävan gå förlorad – ni är [alla] av samma rot [och skall lönas på samma sätt].” (Koranen 3:195)

Dessa verser visar att belöning beror på handlingar och inte på kön. Kön spelar ingen roll i hur en person döms eller belönas.

Om vi jämför Islam med andra religioner, ser vi att Islam erbjuder rättvisa mellan könen.  Exempelvis, tar Islam avstånd från att Eva skulle vara mer skyldig än Adam från att äta från det förbjudna trädet. Enligt Islam är både Adam och Eva lika skyldiga, men båda två vände tillbaka i ånger och Gud förlät dem båda.

Lika rätt till kunskap
Både män och kvinnor uppmuntras till att söka kunskap. Profeten (Allahs fred och välsignelser över honom) sade, ”Att söka kunskap är obligatoriskt för varje muslim”.

Det har dessutom funnits stora kvinnliga muslimska lärda på och kring Profetens (Allahs fred och välsignelser över honom) tid. Vissa var bland hans familjemedlemmar och andra var hans kompanjoner eller deras döttrar. Framstående bland dem var, Aisha, Profetens (Allahs fred och välsignelser över honom) hustru genom vilken en fjärdel av den Islamiska lagen har förmedlats.

Andra kvinnor var stora lärda inom rättsvetenskap och hade många kända manliga lärda som sina elever.

Lika rätt till att välja sin make
Islam har ärat kvinnorna genom att ge dem rätten att välja sin make och dessutom låta dem behålla sitt familjenamn efter giftermålet. Många har kanske fått intrycket att det är föräldrarna som tvingar sina döttrar till giftermål. Men detta är en kulturell utövning som inte har någon grund i Islam, utan är förbjudet.

Under Profeten Mohammeds tid (Allahs fred och välsignelser över honom) kom en kvinna till honom som sade, ”Min far har gift bort mig till min kusin för att på så sätt höja hans status och jag tvingades till detta.” Profeten kallade efter kvinnans far och gav kvinnan framför sin far valet av att förbli gift eller ogiltigförklara giftermålet. Hon svarade, ”Å Allahs Sändebud, jag har accepterat det som min fader har bestämt, men jag vill visa andra kvinnor att de inte kan tvingas ingå äktenskap med någon.”

Lika men olika
Medan män och kvinnor generellt sett har lika rättigheter, finns det specifika rättigheter och skyldigheter för dem två, som inte är lika. Deras rättigheter och skyldigheter är kompletterande.

Förutom vår externa och interna anatomiska skillnad, vet vi vetenskapligt att det även finns flera andra skillnader i hur män och kvinnors hjärnor bearbetar ex. språk, information och känslor.

Edward O. Wilson expert i sociobiologi vid Harvard Universitet säger att kvinnor har bättre verbal förmåga än män, de är även mer empatiska och sociala bl.a. Män däremot är mer självständiga, intar gärna maktpositioner, har bättre lokalsinne och är bättre på matematik etc.

Det skulle vara oförståndigt att behandla båda könen på samma sätt och ignorera skillnaderna. Islam lär att män och kvinnor har kompletterande, fast åtskilda roller eftersom det bäst passar deras natur. Allah säger:

”ett gossebarn är inte som ett flickebarn” (Koranen 3:36)

”Skulle inte Han, Skaparen, känna det som Han har skapat, Han, den Outgrundlige som genomskådar allt, som är underrättad om allt?” (Koranen 67:14)

Familjen
Gud skapade män och kvinnor för att vara olika, men med unika roller, förmågor och ansvar. Dessa skillnader innebär inte en över- eller underordning, utan en specialisering. I Islam, intar familjen en central roll. Mannen är ansvarig för att familjen har det ekonomiskt bra ställt medan kvinnan ansvarar för barnens uppfostran och bidrar till familjens fysiska och känslomässiga välbefinnande. Detta uppmuntrar samarbete snarare än tävling mellan dem båda. Genom att uppfylla gemensamma skyldigheter, bildar man starka familjer och därmed ett starkt samhälle.

Även känslomässigt lever inte en man eller kvinna ett lyckligt liv utan den andre. Allah ger en vacker beskrivning av detta genom att säga:

”De är en klädnad för er och ni är en klädnad för dem.” (Koranen 2:187)

Klädsel inger trivsel, värme och trygghet samtidigt som det gör att en ser bra ut – detta är hur relationen mellan en man och en hustru definieras inom Islam.

Kärlek och nåd i ett äktenskap
Profeten (Allahs fred och välsignelser över honom) uppmuntrade även män att behandla sina hustrur på bästa möjliga sätt. De bästa utav er är de som behandlar sina fruar på bästa sätt.”

”Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.” (Koranen 30:21)

Aisha (Profetens hustru) frågades hur Profeten var i sitt hem. Hon svarade, ”Han var liksom en av er är hemma, fast han var väldigt stillsam och generös… Han var alltid redo att hjälpa sina fruar i hushållet, han sydde sina egna kläder och reparerade sina egna skor.” Generellt sett hjälpte han till i det som hans fruar var upptagna med.

Mödrar och döttrars höga position
En mor har det största inflytandet på ett barn särskilt i de tidigare åldrarna genom sin ömhet, omsorg och kärlek. Onekligen beror ett lands framgång på dess mödrar. Därför är det endast rätt att Islam ärar och höjer deras status.

Allah säger i Koranen:

”VI HAR förmanat människan att visa godhet mot sina föräldrar. [Den blivande] modern bär sin börda med möda och med smärta föder hon” (Koranen 46:15)

Profeten (Allahs fred och välsignelser över honom) frågades en gång, ”Å Allahs Sändebud, vem bland folket förtjänar mest mitt goda bemötande?” Han svarade, ”Din moder” Mannen frågade ytterligare två gånger, ”Vem därefter?” och fick samma svar. Det var först fjärde gången som Profeten svarade, ”Sedan din fader”.

Belöning ges inte endast för bra behandling av mödrarna, utan Islam ger även en särskild belöning till dem som uppfostrar döttrar vilket inte ges till dem som uppfostrar söner.

Profeten (Allahs fred och välsignelser över honom) sade, ”Den som har fått två döttrar av Allah och är vänlig mot dem kommer att inträda Paradiset.”

Avslutningsvis
Innan Islam ansågs kvinnorna vara en skam, flickebarn begravdes levande, prostitution var vanligt, endast män hade rätt till skilsmässa, arv gick bara till dem som var starka nog att hävda det och förtryck var utbrett. Islam kom för att upphäva dessa traditioner. Även idag ges inte kvinnor i ”industriländerna” den respekt, värdighet och ära som de förtjänar, för att inte nämna lika lön för lika arbete. Islam däremot betraktar kvinnan som dyrbar och värdefull som inte ska nedvärderas eller vanäras. Illa behandling av kvinnor som sker i vissa muslimska länder eller familjer beror mer på kulturella faktorer som muslimer följer av okunskap inte på grund av Islam. Varför skulle så många kvinnor runt omkring världen av fri vilja inträda Islam om det är en förtryckande religion?

Vi avslutar med ord från vår Herre och er Herre, Skaparen av alla män och kvinnor.

”FÖR DE män och de kvinnor som har underkastat sig Guds vilja, de troende männen och de troende kvinnorna, de män och de kvinnor som visar sann fromhet, de män och de kvinnor som älskar sanningen, de män och de kvinnor som tåligt uthärdar motgång, de män och de kvinnor som visar ödmjukhet…[för dem alla] har Gud i beredskap förlåtelse för deras synder och en rik belöning.” (Koranen 33:35)


[1] The life and teachings of Mohammed, 1932