Djinn och Shayatin – ‪i ljuset av Koranen och Sunnah 5

Djinn – mat, dryck och giftermål

Djinn (inklusive Shaytan) äter och dricker. Det är återberättat från Abu Hurairah (må Allah vara nöjd med honom) att Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) bad honom en gång att hämta lerstenar för att rena sig efter toalettbesök och han sade: Hämta inga ben eller torkad dynga”. Sedan när Abu Hurairah (må Allah vara nöjd med honom) frågade om orsaken varför han inte fick hämta ben eller torkad dynga? Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) svarade: ”Det är djinnens mat. En grupp djinn av Nusaybeen kom till mig – och vilka goda djinn de är – och frågade mig om försörjning. Jag bad för dem till Allah och bad att varje ben eller torkad dynga de passerade skulle vara mat för dem.” [Bukhari (7/71)(nr.3860)]

Det är även berättat att Shaytan äter med vänster hand och därför har vi blivit beordrade att skilja oss från honom i detta. I en hadith av Ibn Umar (må Allah vara nöjd med honom) berättas det att Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: ”När någon av er äter ska han äta med höger hand, och när någon av er dricker så ska han dricka med höger hand, för Shaytan äter med sin vänstra hand och dricker med sin vänstra hand.” [Muslim (3/1597) (nr.2020)]

Dessa texter visar klart och tydligt att djinn och shayatin äter och dricker. Det verkar även så att djinn gifter sig. Några lärda har sagt detta på grund av versen där Allah säger: ”… de som varken människor eller djinn förut haft Tamth (sexuell relation) med. ” [Surah ar-Rahman 55:56]

Tamth på arabiska betyder samlag. Vidare säger Allah att Shaytan har barn: ”Vill ni ta honom och hans anhang (avkomma) till era beskyddare i Mitt ställe fastän de är era fiender.” [Surah al-Kahf 18:50]

Qataadah – må Allah visa honon nåd – sade: ”Shaytans avkomma producerar barn precis som Adams avkomma producerar barn, men de är större till antal.” [Laqt al-Marjaan (sid.51)]

Annonser

Djinn och Shayatin – ‪i ljuset av Koranen och Sunnah 4

Shaytans utseende

Att Shaytan är ful till utseendet är en väl inrättad tanke som finns i människornas huvuden. Allah har liknat frukten av trädet Zaqqoom som växer i botten på helvetet med shayatins huvud. Det är känt att deras utseende och form är ful. I en hadith av Ibn Umar (må Allah vara nöjd med honom) berättar han att profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: Be inte när solen går upp (vid soluppgång) eller när den går ner (vid solnedgång) eftersom den går upp mellan Shaytans två horn.” [Muslim (1/567)(nr.828)]

Innebörden av den här hadithen är att grupper av polyteister brukade dyrka solen och de brukade buga inför den när den gick upp och när den gick ner. Vid den tidpunkten brukade Shaytan sätta sig mot solens riktning så att de skulle dyrka honom. Det står klart och tydligt i hadithen av Amr ibn Absah al-Sulami (må Allah vara nöjd med honom) som frågade profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) angående bön och han (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: Be fajr (gryningsbön), sen sluta att be till dess att solen har gått upp och är över horisonten, för när den går upp, går den upp mellan Shaytans två horn och vid den tidpunkten dyrkar kuffar (icketroende) solen. Be sedan efter det eftersom bön vittnas och närvarar av änglarna. Sedan förbjöd han honom att be efter Assr till dess att solen har gått ner för att den går ner mellan Shaytans två horn och vid den tidpunkten ber kuffar (icketroende) till den.” [Muslim (1/569) (nr.832)]

Alltså har vi blivit tillsagda att inte be vid dessa två tider utan den korrekta åsikten är att bön vid dessa tider är endast tillåtet om det finns en orsak för det som till exempel tahiyyat al-masjid (två rakah för moskén), men det är inte tillåtet att om det inte finns någon specifik orsak som generella extra böner eftersom profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: ”… gå inte ut för att be avsiktligt…” [Bukhari (6/335) (nr.3272, 3273)] dvs. ha inte avsikt att be dessa tider.

Djinn och Shayatin – ‪i ljuset av Koranen och Sunnah 3

Shaytan och Jinn

Shaytan, satan, som Allah talar om till en stor del om i koranen är från djinnens kungarike. I början dyrkade han Allah och han levde i himmelen med änglarna och trädde in i paradiset. Sedan var han olydig med arrogans och högmod mot sin Herre efter att Allah beordrade honom att buga inför Adam. Så Allah förkastade honom från sin barmhärtighet.

På arabiska riktas ordet Shaytan till varje oförskämd och rebellisk, och detta riktas mot denna på grund av hans oförskämdhet och revolterande mot sin Herre.

Detta namn, Shaytan, är känt hos de flesta nationerna på jorden i en mer eller mindre samma form. Denna skapelse har misströstats Allahs barmhärtighet, därmed har Allah kallat honom för Iblees. “Balas” på arabiska betyder ”den som inte har något gott hos sig”, och “Ablasa” betyder att vara fylld av förtvivlan och förvirring.

Shaytans ursprung

Som det har sagts tidigare är Shaytan en jinn. Detta har ifrågasatts av tidigare och senare skrivare som har använt följande vers som bevis.

”Kom ihåg när vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten och alla föll ned utom Iblees. Han vägrade, full av högmod och han blev en av de icketroende (de som förnekar sanningen och är olydiga mot sin Herre).” [Surah al-Baqarah 2:34]

Deras argument är att i denna vers säger Allah att alla änglar bugade utom Iblees vilket tyder på att han var en av dem. Detta argument av dem att Iblees var en av änglarna grundar inget bevis eftersom detta kan vara ett fall av istithnaa munqati (en arabisk grammatisk konstruktion som visar på att det som kommer efter ordet illa (utom) inte är av samma natur som det som kommer före det) vilket det är, eftersom Allah har sagt att Iblees är en av jinnen. Allah säger:

”Kom ihåg när vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam, och alla föll ned utom Iblees. Han tillhörde skaran av jinn och han trotsade sin Herres befallning.” [Surah al-Kahf 18:50]

Som vi vet från korrekta källor är jinn inte detsamma som änglarna eller mänskligheten såsom Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: Änglarna skapades av ljus, jinn skapades av rökfri eld och Adam skapades av lera.” Hadithen finns återberättad i Sahih Muslim.

al-Hasan al-Basri (må Allah visa honom nåd) sade: ”Iblees var inte av änglarna, inte ens för ett ögonblick.” [Al-Bidaayah wal-Nihaaya (1/79)]

Imam Ibn Taymiyah (må Allah visa honom nåd) sammanfattade att: ”Shaytan var till uppträdandet en ängel men inte till ursprung och attityd”. [Majmoo’ al-Fataawa (4/346)]

Det finns inga klara bevis som pekar på om Shaytan var fadern till jinn eller bara en av dem, men den senare är mer sannolik på grund av versen 18:50. Ibn Taymiyah (må Allah visa honom nåd) höll åsikten att Shaytan var fadern till jinn såsom Adam var fadern av mänskligheten. [Majmoo’ al Fataawa (4/235,346)]

Djinn och Shayatin – ‪i ljuset av Koranen och Sunnah 2

Olika typer av djinn och deras namn på arabiska

Ibn Abd al-Barr – må Allah visa honom nåd – sade: ”Bland de lärda i språket (arabiska) har djinn flera namn:

– Om en djinn nämns generellt så säger man djinni.

– ‪Om man refererar till en av dem som lever bland människorna så säger man ’aamir’, pl. ’ummaar’

– ‪Om det är en som ansluter sig till barn så säger man arwaah (själar).

– Om de är onda och försöker orsaka skada så säger shaytan (djävul).

– Om de är värre än det så säger man maarid (rebellisk, trotsig).

– Om de är värre än även det och starkare så säger man ’ifreet’ pl ’afaareet’ (stark).” [Aakam al-Jaan (8)]

Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: Djinn är av tre typer, en typ som flyger genom luften; en typ som är som ormar och hundar och en typ som förflyttar sig från plats till plats”. [Sahih al-Jaami (3/85)]

Många texter bekräftar existensen av djinn så som verserna:

”Säg (Muhammad): Det har uppenbarats till mig att en grupp (på tre till tio män) av djinn lyssnade (på denna koran).” [Surah al-Jinn 17:1]

”Sannerligen, fanns det män bland människor som tog skydd hos djinn, men de (djinn) ökade de i synder.” [Surah al-Jinn 72:6]

Iakttagelser och ögonvittnen rapporter

Många människor i vår tid och även förr har sett saker som dessa, även om många av dem som såg eller hörde de inte insåg att de var djinn. De påstod att det var spöken eller ”män av det dolda” (rijaal al-ghayb) eller utomjordingar. Den mest trovärdiga av alla dessa berättelser är den av Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) att han såg djinn och att han talade med dem och de med honom, han lärde de och reciterade koran för dem.

Åsnor och hundar ser djinn

Även om vi människor inte kan se djinn, så kan andra levande skapelser se de, som åsnor och hundar. I en hadith återberättad av Abu Hurayrah (må Allah vara nöjd med honom) berättas det att Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: Om du hör galandet av en tupp så be Allah om Hans givmildhet för den har sett en ängel. Om du hör skriandet av åsnan så sök skydd hos Allah från Shaytan för den har sett en djävul.” [Bukhari (6/350)(nr.3303); Muslim (4/2092)(nr.2729); Sahih Sunan Abu Dawood (3/961)(nr.4255)]

I en annan hadith av Jabir ibn Abd-Allah (må Allah vara nöjd med honom) berättar han att Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: Om du hör skällandet av en hund eller skriandet av en åsna, så sök skydd hos Allah för de ser det som ni inte ser.” [Sahih Sunan Abu Dawood (3/961)(nr.4256)]

Att djur kan se saker som vi inte kan se är inget ovanligt. Vetenskapsmännen har upptäckt vissa djurs förmåga att se saker som vi inte ser. Bin kan se ultra violetta strålar och kan därmed se solen även när det är molnigt, och en uggla kan se en mus även i det mörkaste av natten.

Djinn och Shayatin – ‪i ljuset av Koranen och Sunnah 1

Djinn och Shayatin

– ‪i ljuset av Koranen och Sunnahn
av Umar al-Ashqar

Varför kallas de för ”Djinn

De kallas för djinn för att de döljer sig (idjtinaan) från människans syn. Ibn ’Aqil – må Allah visa honom nåd – sade: ”De kallas för djinn eftersom de döljer sig själva från människans syn. Ordet djaneen (foster) kommer från samma rot, och midjan (sköld) kallas så för att den skyddar och täcker krigaren i krig.” [Aakaam al-Mirjaan fi Ahkaam al-Jaan (sid.7)]

Allah säger i Koranen:

”Sannerligen, han (shaytan) och qabilahu (hans soldater från djinn och hans egen trupp) ser er därifrån ni inte ser dem.” [Surah al-A’raf 7:27]

Deras ursprung och skapelse

Allah säger i Koranen att djinn skapades av eld. Han säger:

”Och djinn, skapade Vi dessförinnan av rökfri låga av eld.” [Surah al-Hijr 15:27] (Se även Surah ar-Rahman 55:15)

Ibn Abbas (må Allah vara nöjd med honom), ’Ikrimah, Mujaahid, Al-Hassan (må Allah visa dem alla nåd) med flera har sagt angående meningen bakom rökfri låga av eld att detta betyder den yttersta delen av lågan. Enligt en annan rapport är betydelsen av denna mening den renaste och bästa delen av den. [Al-Bidayaah wal-Nihaayah (1/59)]

An-Nawawi – må Allah visa honom nåd – sade i sin förklaring av Sahih Muslim att rökfri låga av eld betyder lågan som är eldens svärta. [Sharh an-Nawawi ’ala Muslim (18/123)]

I en hadith återberättad av ’Aisha (må Allah vara nöjd med henne) säger hon att Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: Änglarna skapades av ljus, djinn skapades av rökfri eld och Adam skapades av det som har beskrivits till er.” [Muslim (4/2294) (nr.2996)]

Utan tvekan skapades djinn innan människan. Allah säger:

”VI HAR skapat människan av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja, och dessförinnan skapade Vi djinn (osynliga väsen) av ökenvindens rökfria låga av eld.” [Surah al-Hijr 15:26-27]

Dessa verser säger tydligt att djinn skapades innan människan.

Vi vet ingenting om hur de skapades, deras form och utseende förutom det som Allah har talat om, t ex att de har ett hjärta. Allah säger i Koranen: ”Vi har sänt skaror av djinn (osynliga väsen) och människor till helvetet: de har hjärtan som ingenting förstår, ögon som ingenting ser och öron som ingenting hör. De är som kreatur, nej, de är ännu vilsnare; de är de tanklösa, de likgiltiga.” [Surah al-A’raf 7:179]

Allah lägger fram klart och tydligt att djinn har hjärtan, ögon och öron. Shaytan har även en röst så som Allah säger: ”Egga så många av dem som du förmår med din röst…” [Surah al-Isra 17:64]

Det är även bevisat i olika ahadith att shaytan har en tunga, och att djinn äter, dricker, skrattar och gör andra saker som ni kommer att få reda på senare i boken.

10 skydd mot Shaytan (djävulen)

Jag tackar Allah, prisar Honom och sänder Hans frid och välsignelser över sändebudet Muhammad, frid vare över honom, och över hans hushåll och följeslagare. Vidare,

Som ni vet så har alla muslimer i detta liv ett mål, vad är vårt mål? Vårt mål är Al-Jannah (Paradiset). För detta måste vi gå upp för en trappa. Det är inte en enkel sak, utan den ärlige muslimen går alltid igenom en del prövningar och svårigheter på vägen till Allah. Så det är inte vem som helst som kan gå upp för denna trappa. Men hur och på vilket sätt man går upp och når målet, detta finns väl beskrivet i Koranen. Och på denna trappa behöver vi skydd mot en del fiender. En av dessa fiender är djävulen, eller som han är mest känd som: Shaytan. Nedan kommer det tas upp tio försvarsmedel som varje muslim måste beväpna sig med mot shaytan och ha med sig i sin resa mot målet.

Första skyddet:

Uppriktighet och ärlighet (Ikhlas).

Att uppnå uppriktighet och ärlighet i sin dyrkan är en av de största orsakerna till att bli av med Shaytan, och det är inte jag som säger det utan det är Shaytan själv som säger det.

Allah säger: 

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

”Han sade: Min Herre eftersom du har vilselett mig. Kommer jag förvisso att låta den felaktiga vägen tyckas dem vacker på jorden och jag skall vilseleda dem alla. Utom sådana som är dina ärliga hängivna tjänare.” [82-83- Saad]

Al-Saadi, må Allah visa honom nåd, säger i sin Tafseer (tolkning av koranen) att versen betyder: ”Att jag (shaytan) kommer att förfina dunya (livet) för dem och få dem att älska det över det eviga livet och kommer att få dem att bli beroende och bundna till synder. Och få dem bort från sanningen, förutom Dina (Allahs) ärliga troende tjänare.”

Som ni ser så erkänner Shaytan att han inte har något att sätta emot Allahs ärliga tjänare. Uppriktighet, som är en grund i islam, är ett krav. Utför man inte sina handlingar med uppriktighet riskerar man att handlingen inte accepteras av Allah. Därför måste man ha uppriktighet (Ikhlas) i all sin dyrkan, både i stora och små handlingar och i yttre och inre.

Vem är då den uppriktige? Det är den som gör eller handlar och inte förväntar sig pris eller komplimanger av människor. Det sägs även att: ”Den ärlige är den som döljer sina goda gärningar så som han döljer sina synder.”

Vad menas med att döljer sina goda gärningar som att dölja sina synder? Om du sitter i ditt rum och tänker se eller göra något haram, du låser din dörr och gör allt för att inte en människa skall se dig, du försöker dölja din synd. Samma sak men denna gång vill du istället be nattbön och du stänger dörren för att ingen skall se dig. Detta är uppriktighet (Ikhlas). Du ska försöka göra så med handlingar som inte är uppenbara, för att vissa handlingar måste man göra inför andra människor. Såsom bön i grupp, hajj och andra former av dyrkan.

”Det berättas att när Abdullah Ibn Omar, må Allah vara nöjd med honom, skulle gå och lägga sig, var han som ett vete korn i en stekpanna, han vände och vred på sig ständigt och sade: ”Allah har förhindrat all min sömn (om jag hamnar) i helvetet.” och sedan gick han upp och bad nattbön” [Al-Zuhd av Imam Ahmed]

Och läs detta fina exempel på uppriktighet (Ikhlas)

Abdur-Rahman Ibn Abi Layla, må Allah visa honom nåd, brukade be mycket nattbön och så fort han kände att någon var på väg [att se honom] sprang han och lade sig i sin säng” [Al-Zuhd av Imam Ahmed]

Ahmed Ibn Harb, må Allah visa honom nåd, sade: ”Jag förvånas över människor som vet att Paradiset förskönas över dem och helvetet värms upp under dem, hur dem kan sova emellan dem.” [Al-Himma av Muhamad Ismail]

Dharr berättade: Jag hörde min store bror Abu Wael när han var ensam i sin sujood säga: ”Allah förlåt mina synder, om du förlåter mig är det av Din barmhärtighet och om du straffar mig så har du inte heller varit orättvis, sedan grät han som ett barn med ett sådant ljud jag sällan hört förr, och om någon skulle ha givit honom hela världen med alla dess rikedomar skulle han aldrig ha gjort så framför någon människa.” [Al-Zuhd av Imam Ahmed]

Andra skyddet: 

Uppnå monoteism (Tawhîd) i all dyrkan (Ibadah).

Ibadah är ett gemensamt namn för allt som Allah tycker om och accepterar i form av yttre och inre handlingar. Ibadah delas in i 4 delar.

1. Den kroppsliga Ibadah i form av bön, fasta, rukoo´, sujood, hajj.

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

”Läs upp det som har uppenbarats för dig av Boken och förrätta bönen. Bönen håller (er) sannerligen tillbaka från otillbörlighet och uppenbart ont; och att komma ihåg Allah är sannerligen den största (dygden). Och Allah vet vad ni gör.” [45-Al Ankabut]

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

”Ge akt på bönerna och i synnerhet den mellersta bönen och stå undergivet framför Allah” [238- Al Baqarah]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

”O, ni som är troende! Fastan är föreskriven för er, liksom den var föreskriven dem som fanns före er, på det att ni skall vara på er vakt (mot det onda).” [183- Al-Baqarah]

2. Den ekonomiska Ibadah i form av offringar, välgörenhet, allmosa, gåvor.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

”Framgångsrika är sannerligen de troende, som är ödmjuka i sina böner, och som skyr allt det som är fåfängligt, och som är beredvilliga (och regelbundna) i att betala Zakat (Allmosan).” [1-4-Al Muminoon]

Abu Wael sade: ”Om jag hade en son som krigade för Allah, är för mig bättre än att ha 100 000 dirham.” [Al-Zuhd av Imam Ahmed]

Det berättas att Abdullah Ibn Omar, må Allah vara nöjd med honom, fick under en Majlis (samling) 21 000 dirham, han rörde sig inte från sin plats förrän han hade delat ut varenda dirham till behövande och fattiga. [Al-Zuhd av Imam Ahmed]

3. Inre Ibadah i from av koncentration, undergivenhet, underkastelse, kärlek, att söka hjälp och skydd, rädsla, hopp.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

”Framgångsrika är sannerligen de troende, som är ödmjuka i sina böner.” [1-2-Al Muminoon]

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

”Vars hjärtan är fyllda av respektfylld fruktan när Allahs namn åkallas, och som tålmodigt uthärdar vad som än drabbar dem, och som förrättar bönen och ger ut av det Vi har skänkt dem.” [35-Al Haj]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

”De som tror och gör goda gärningar och ödmjukar sig inför sin Herre – dessa är i sanning Himlens invånare, i den skall de alltid förbli.” [23-Hud] 

En av salaf (en av de tre första generationerna i Islam) beskrevs som ett klädesplagg under hans sujood, fåglar satt ner på hans rygg medan han var i sin sujood. [Al-Zuhd av Imam Ahmed]

4. Muntlig Ibadah, som hedersord, förbund, att avlägga ed vid Allah, du’a (bön), adkhar (åkallelser).

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ

فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

”Och bland dem finns de som slöt ett förbund med Allah (och sade:) Om Han ger oss av Sin frikostighet, skall vi helt visst ge allmosor och vara bland de dygdiga. Men när Han gav dem av Sin frikostighet, blev de småsnåla av det, och de vände sig bort i motvilja. Så Han gengälda dem med hyckleri (som skall förbli) i deras hjärtan till den dag då de skall möta Honom, för att de bröt sitt löfte till Allah och för att de ljög.” [75-77- At-Tawbah] 

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

”Och uppfyll förbundet med Allah när ni har ingått (det) och bryt icke era eder efter det att ni gjort dem bindande genom att ni gjorde Allah till er säkerhet. Allah vet förvisso vad ni gör.” [91-Al-Nahl]

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

”Och uppfyll förbundet, ty frågor kommer att ställas om förbundet” [34-Al-Israa] 

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

”Och till Allah (ensam) hör (alla) fullkomliga egenskaper. Så åkalla Honom med dessa (namn). Och lämna dem ensamma som avviker från den rätta vägen beträffande Hans egenskaper. De skall återgäldas för vad de gör” [180-Al A´raf]

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

”När min tjänare frågar dig om Mig, då i sanning, är jag nära. Jag skall uppfylla den bedjandes bön, då han anropar Mig. Men må de hörsamma Mig och tro på Mig. på det att de må bli rätt ledda” [186-Al Baqarah]

Jag skall ge praktiska exempel på Tawhîd (Monoteism) i Ibadah (Dyrkan):

T.ex. om du har i avsikt att ge pengar till en fattig eller behövande och detta gör du för Allahs skull OCH att personen i fråga skall vara nöjd med dig OCH för att folk skall se att du ger pengar. Är det monoteism? Är detta rätt eller fel? Detta är fel eftersom dina intentioner inte var helt och fullkomligt för Allah, din monoteism i denna handling brister direkt. Det är inte endast för Allahs skull. Ikhlas (uppriktighet) försvann i denna handling eftersom handlingen och avsikten inte endast var för Allah, utan du hade med en partner och andra intressen i din handling.

Om du t.ex. läser Koran för att du vill ha adjr (belöning) av Allah men du läser också för att folk skall se att du läser bra och mycket. Är detta tillåtet? Nej detta är inte tillåtet eftersom Ikhlas brast även i denna handling och du fick med en delägare i handlingen och handlingen får bara vara endast för Allah.

Tredje skyddet:

Hålla sig till gruppen (Jama’ah).

Att följa Jama’ah är ett skydd från Shaytan och gör Allah nöjd med sin tjänare. Omar Ibn al-Khattab, må Allah vara nöjd med honom, sade: Jag hörde Profeten, fred över honom, säga: ”Den som verkligen vill ha Al-Jannah håller sig till gruppen (Jama’ah), för Shaytan är alltid med den ensamme och längre ifrån när man är två. [Al-Tirmthi].

Detta innebär att ju fler man är desto svårare blir det för Shaytan att komma åt den troende och lyckas med sin Dawah (kallelse) till missvägledning och saker som gör din Herre missnöjd med dig. Allah säger:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

”Och håll fast alla tillsammans, i Allahs rep och splittras icke.” [103-Al Imran]

I en annan Hadith säger Profeten, fred över honom: ”Den som inte har sympati med andra muslimer är inte en av oss. [Al-Tabarani]

I en annan hadith, som betraktas som en grund i islam, där Profeten, fred över honom, blev tillfrågad om splittringen av denna Ummah (nation). Han, fred över honom, sade: ”Judarna splittrades i 71 sekter, kristna splittrades i 72 sekter och denna Ummah kommer att splittras i 73 sekter, alla kommer att hamna i helvetet förutom en. De frågade: ”Vilken, Allahs sändebud?” Profeten, fred över honom, svarade: ”Gruppen (Jama’ah).” Och i en annan återberättelse sade han, fred över honom: Det jag och mina följeslagare (sahaba) är på idag. [Al-Tirmithi, Ibn Majah, Abu-Dawood]

Fjärde skyddet:

Be i grupp (Jama’ah).

Att vara lat inför bön i grupp ger Shaytan mod att lura muslimen och locka honom till sina fällor.

Abu Al-Dardaa, må Allah vara nöjd med honom, sade: ”Jag hörde Profeten, fred över honom, säga: ”Om det finns tre stycken i en by eller liten stad och det inte utförs gruppbön bland dem, så har Shaytan tagit över dem, håller er därför alltid till Jama’ah, eftersom vargen äter endast av får som är ensamma eller utanför. [Abu Dawood] 

Abu Hurayra, må Allah vara nöjd med honom, sade: Jag hörde Profeten, fred över honom, säga: Ingen bön för grannen till moskén om denna inte ber i moskén.  [Al-Daraqatni]

Othman Ibn Affaan, må Allah vara nöjd med honom, sade: Jag hörde Profeten, fred över honom, säga: ”Att be Isha’ i grupp (Jama’ah) är som att be halva natten och att be fajr i grupp (Jama’ah) är som att be hela natten.” [Muslim]

Allah säger även:

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ

”Shaytan har fått makt över dem, och har förmått dem till att glömma ihågkommelsen av Allah. De är Shaytans sällskap. Nu är det förvisso Shaytans sällskap som är förlorarna” [19-Al Mujadala]

Abdullah Ibn Omar, må Allah vara nöjd med honom, sade: Jag hörde Profeten, fred över honom, säga: ”Gruppbönen är 27 gånger bättre än avskild bön.” [Bukhari och Muslim]

Det finns en mycket fin berättelse om Imam Abu Hanifa som lär oss en hel del om ärlighet. När han var på väg till Isha’ bönen i moskén upptäckte han att dem hade bett klart. Han tänkte på den ovannämnda hadithen så han gick hem och bad Isha’ 27 gånger. Han bad alltså 108 rak’a eftersom han inte ville missa belöningen för grupp (Jama’ah) bönen

Det berättas att Said Ibn Al-Mosayab aldrig missade en grupp (Jama’ah) bön i hela 40 år och han hade inte heller missat första raden. Folk minns aldrig då dem träffade honom på väg ut ur moskén. [Al-Zuhd av Imam Ahmed].

Han säger själv: ”Jag har aldrig missat ett böneutrop inne i moskén på 30 år.” [Al-Zuhd av Imam Ahmed]

Femte skyddet:

Hålla sig till Koran och Sunna.

Allah säger:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

”Och detta är Min rätta väg. Så följ inte andra vägar, så att de icke leder er bort från Hans väg. Det är vad Han påbjuder er, så att ni måtte (kunna förmå) att skydda er (mot det onda.)” [153-Al An’am]

Den här versen har Profeten, fred över honom, förklarat i en mycket vacker hadith där vår lärare Profeten, fred över honom, varnar oss för missvägledningar.

Han, fred över honom, drog ett rakt streck med sin hand och sade: ”Det här är Allahs raka väg.” Sedan gjorde han ett streck till höger och vänster och sade: ”Det här är andra vägar, det finns inte en enda väg av dem utan att det står en Shaytan som försöker locka dig till den.” [Al-Durr Al-Manthor 3-385]

Allah sade i en vers som är det största beviset på att vi skall lyda allt som Profeten, fred över honom, kom med och beordrat oss med.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

”Och vad helst Sändebudet ger er, tag emot det, och vad helst han förbjuder er, avhåll er från det. Och frukta Allah; Allah är förvisso Sträng i att vedergälla” [7-Al Hashr]

Sjätte skyddet:

Goda gärningar

Att ständigt utföra goda handlingar knäcker och förnedrar Shaytan. Abu Hurayra, må Allah vara nöjd med honom, säger: ”Jag hörde Profeten, fred över honom, säga: ”Om man läser Surat [Kapitel 32] Al-Sajda och gör sajdan [göra sujood vid märket] går Shaytan för sig själv och börjar gråta och säger: ”Vad olycklig jag är, Adams son (Ibn Adam) blev befalld att göra sujood och han gjorde, för det belönas han med paradiset, och jag blev befalld att göra sujood men jag nekade och för det kommer jag att få helvetet.” [Muslim]

Här är några berättelser om goda gärningar.

Abdullah Ibn Omar, må Allah vara nöjd med honom, var sjuk och hans vän Imran var närvarande och fick reda på att Abdullah tyckte om vindruvor och kände för det just då, Imran sade: ”Jag gick till marknaden och köpte en bit vindruvor fِör en dirham och gick och lade det i hans hand och precis då knackade en tiggare på dörren. Abdullah sade till Imran att ge den till honom. Imran sade: ”Abdullah smaka av den åtminstone.” Han sade: ”Ge den till honom.” Imran sade: ”Jag gav den till tiggaren och gick efter honom och köpte tillbaks vindruvorna för en dirham och lade dem i hans hand igen.” Just då knackade tiggaren igen och Abdullah befallde sin vän att ge vindruvorna återigen till tiggaren. Imran sade: ”Jag gick ännu en gång efter tiggaren och köpte tillbaks vindruvorna och lade dem i hans hand.” Tiggaren fick inte nog och knackade en gång till. Abdullah sade: ”Ge honom dem.” Imran sade: ”Men Abdullah smaka av den i alla fall.” Han sade: ”Ge honom den.” Imran sade: ”Jag gick efter tiggaren och sade till honom: ”Skäms du inte?” Och sedan köpte jag tillbaks den en sista gång och denna gång åt Abdullah vindruvorna.” [Al-Zuhd-Ahmed]

Vet ni vilken vers Abdullah Ibn Omar, må Allah vara nöjd med honom, tänkte på, han tänkte på när Allah sade:

[TROENDE!] Ni kommer inte att uppnå sann fromhet, förrän ni ger åt andra av det som ni [själva] värdesätter. Allah har full kännedom om vad ni gör.” [92-Al Imran]

Att ni kommer aldrig nå graden av sann rättfärdiga såvida ni inte ger ut av det ni älskar, det var detta Abdullah Ibn Omar, må Allah vara nöjd med honom, tänkte på. Denna vers borde varje bror och syster tänka på. Om man verkligen har nått graden att ge av det man älskar! Mina bröder och systrar jag vill att ni tänker på denna vers och få ett svar, var ärligt mellan dig själv och Allah.

En annan sade: ”Jag blev vän med Ibn Omar, må Allah vara nöjd med honom, för att vara hans betjänt, men det var han som betjänade mig mest.” [Al-Zuhd av Imam Ahmed]

På den tiden var det vanligt att helt normala människor erbjöd sig själva vara betjänter hos Sahaba (Följeslagare) och andra lärda, men som ni ser så brydde sig inte Abdullah Ibn Omar, må Allah vara nöjd med honom, om sådana saker eftersom för honom var det endast betydelsefullt att veta vad han har för status hos Allah och inte hos människorna.

Ibn Masood, må Allah vara nöjd med honom, sade: ”Jag önskade att Allah bara förlät en enda synd om jag så inte skulle veta vem min far och mor var.” [Al-Zuhd av Imam Ahmed]

Dessa mina bröder och systrar är människor som har sålt livet (dunya) för akhera (livet efter detta). Hur länge är det man lever egentligen? 60, 70 eller kanske 80 år? Och efter detta antingen till Al-Jannah (Paradiset) eller till Jahannam (Helvetet), är det inte värt då att handla rättfärdigt så som Allah och Profeten, fred över honom, beordrat oss.

Sjunde skyddet:

Sänka Blicken.

Detta tyvärr är ett mycket stort problem nuförtiden, speciellt i detta land där de flesta kvinnor går ut och glömmer att ta på sig något innan dem går ut. Kvinnor som säljer sina kroppar för ett mycket billigt pris och kallar det för frihet. Allah säger:

”Och säg till de troende männen att sänka sina blickar.” [30- Al Noor]

Och:

”Och säg till de troende kvinnorna att sänka sina blickar.” [31-Al Noor]

Profeten, fred över honom, säger: ”En blick är en förgiftad pil av Shaytans pilar, den som sänker blicken kommer få en sötma av Allah som han kommer känna av tills den dagen han möter honom.” [al-Haakim]

Varför? Eftersom en blick alltid är början på alla problem. Det börjar alltid med EN blick. Därför har Profeten, fred över honom, beordrat oss att sänka blicken. Han sade: ”Följ inte första blicken med en annan, den första är för dig och den sista är emot dig.” [al-Haakim]

Denna hadith har många ungdomar förstått fel. Dem tror att man kan hålla i första blicken och glo hur länge man vill, så länge man inte blinkar. Tittar tills dem blir mätta och sedan säger dem att det var första blicken. Detta är en fel uppfattning och en av Shaytans mest aktiva ingångar till människan.

Åttonde skyddet: 

Hålla sin tunga i styr.

Ni skall veta att tungan är det bästa Shaytan vill ta över hos människan, därför är det bästa skyddet, att hålla den i styr.

Allah säger:

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

När de två Upptecknande (änglarna) upptecknar (allting), sittande på (hennes) högra och (hennes) vänstra sida; yttrar hon inte ett ord utan att det bredvid henne finns en änglavakt redo (att uppteckna det).” [17-18-Qaf]

Profeten, fred över honom, sade: ”Finns det något annat än tungan som får folk på näsan i elden”? [Tirmidhi, Ibn Majah, al-Haakim]

Han sade även: ”Den som tror på Allah och på den sista dagen skall tala gott eller vara tyst.” [Bukhari och Muslim]

Allahs Sändebud, fred över honom, sade: ”En tjänares tro kommer aldrig att bli rätt förrän hans hjärta rättas och hans hjärta kommer aldrig att vara rätt om inte hans tunga går rätt.” [Al-Musnad 197-3]

Tungan är därför Shaytans största ingång eftersom den sällan tröttnar på att prata. Därför råder jag mig själv och er bröder och systrar att frukta Allah gällande vårt tal, för att inte komma på domedagen panka utan Hasanaat (goda gärningar) p.g.a. att ha baktalat han eller hon. Tänk därför, bröder och systrar, på dessa verser och hadither, eftersom allt som vår tunga uttalar nedtecknas hos Allah.

Nionde skyddet:

Wudoo (Tvagning) 

Profeten, fred över honom, säger: ”Rengör dessa kroppar, när en tjänare lägger sig (för att sova) och har wudu kommer en ängel att stå vid honom och säger varje gång han vrider på sig i sömnen: ”Allah förlåt Din tjänare, han la sig ren.” [Al-Tabarani]

Tionde skyddet:

Att inte efterlikna Shaytan.

Profeten, fred över honom, säger: ”Ät med höger och drick med höger, ta emot med höger och ge med höger, eftersom Shaytan äter med vänster och dricker med vänster, tar emot med vänster och ger med vänster.”

Allah säger:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

”Slösare är sanning Shaytanernas bröder och Shaytan är otacksam mot sin Herre.” [27-Al Israa]

Därför är ett råd till både bröder och systrar att inte slösa sina pengar på onödiga saker, speciellt när det finns mycket behövande muslimer världen över. Allah kommer att fråga oss vart vi har spenderat vartenda öre. En sak som gör ett djupt sår i mig, är när jag ser muslimska ungdomar spendera sina pengar på märkeskläder, de går stolta och skryter om att de bär en tröja men en Kafers (Icketroende) namn på, en person som aldrig i hela sitt liv gjort sujood eller åkallat Allah. Ska vi inte frukta Allah i vart vi spenderar våra pengar? Allah kommer inte att kolla hur du ser ut, men kommer att se vad du har i ditt hjärta! Och kom ihåg mina bröder och systrar att Profeten, fred över honom, sade i en hadith:

”Den som efterliknar ett folk är en av dem.” [Ahmed, Abu Dawood]

Så tänk efter Allahs tjänare! Man härmar aldrig någon man hatar! Och då måste jag påminna er om vad Profeten, fred över honom, sade om den man älskar och gillar och vart man ska stå gentemot den personen.

”Människan är vid samma uppförande som sina omtyckta och nära, passa er därför och se efter med vem ni umgås med.”

Må Allah skydda oss ifrån shaytan och hans fällor och ge oss stadighet i Islam och inte låta oss dö i något annat tillstånd än som troende muslimer, amin.

Allting som jag har skrivit som är rätt och korrekt är från Allah och Hans välbehag och allting som jag har skrivitt som är inkorrekt och fel är från mig själv och ifrån shaytan. Islam är fri från mina brister och misstag.

Er bror

Anas Khalifa